Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Oudercommissie (OC) Breda (OR) Prinsenbeek

Oudercommissie (OC) Breda en Ouderraad (OR) Prinsenbeek.
De oudercommissie/ouderraad is een stichting en is ook als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Taken van de oudercommissie/ouderraad zijn:

  1. organiseren van diverse activiteiten binnen school, zoals Sint, Kerst, Carnaval.
  2. beheren van de oudergelden.
  3. signalerende functie naar de MR en het team toe.

Oudercommissie Breda:

Naam   Bestuur
Mieke Rovers   Voorzitter
Maarten Kuppers   Secretaris
Joost van der Rest   Penningmeester
                                   
Naam   Activiteit
Marije Quadt   Sinterklaas
Vacature   Kerst
Menno Roelofs Carnaval
David Maduro   IPC voor beide locaties
Patricia Koen Eventplanner Montessori+ 

Ouderraad Prinsenbeek:

Naam Bestuur
Jorg van Wanrooij Voorzitter
Pieter van Oers Penningmeester
Wendy Cazemier-Van Breemen OR-lid
Miranda Fransen-Stasse OR-lid
Eva den Doelder OR-lid
Jeroen Hopmans OR-lid
Noortje van Hulst Locatieleider Prinsenbeek

Van de ouders/verzorgers wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd als tegemoetkoming in de kosten waarvoor van het rijk geen vergoeding wordt ontvangen. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die wordt gebruikt voor de extra activiteiten die de school zelf niet kan betalen uit het aan hun toegewezen budget. De oudercommissie gebruikt dit geld om o.a. de sint, de kerst, sport- en speldag en excursies voor IPC te bekostigen. Kortom voor alles waar de school geen geld voor heeft en die het naar school gaan van de kinderen alleen maar leuker maakt.De ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de Oudercommissie. Eens per jaar wordt de kas gecontroleerd door een kascontrolecommissie en ontvangt u een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar. De MR heeft de eindverantwoording over de te besteden gelden.

De ouderbijdrage
De ouderbijdrage die voor dit jaar wordt gehanteerd is € 38,-.
Welk bedrag geldt als uw kind later in het jaar op school komt?
Tot en met december gelden dezelfde bedragen als hierboven vermeld. Als u kind na december t/m eind maart op school komt zijn de kosten €20,-. Vanaf april worden er geen kosten meer berekend.

IPC:
Op school wordt gewerkt met de methode IPC. Hierbij stelt de OC een bedrag van 12,50 euro beschikbaar per leerling per schooljaar. De invulling van de excursies wordt door de leerkracht(en) bepaalt in overleg met IPC-ouders. Deze ouders gaan op zoek naar locaties/bedrijven/musea die passend zijn bij de thema's.  
De OC is nog op zoek naar ouders die mee willen denken en helpen bij het organiseren van IPC voor de onderbouw van Breda en Prinsenbeek. Mocht u interesse hebben, dan kunt u dit aangeven bij David Maduro

Wanneer betaalt u?
De ouderbijdrage
meteen aan het begin van het schooljaar, maar uiterlijk eind november. Dit vanwege het feit dat de hoogste kosten in deze decemberperiode betaald moeten worden. Als uw kind later in het jaar op school komt betaalt u zo spoedig mogelijk.


Hoe betaalt u?
U wordt gevraagd de ouderbijdrage over te maken op rekening NL56 RABO 0108950999 o.v.v. de naam van het kind.